David Ricardo (1772 – 1823)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 14 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


David Ricardo regnes for teoretikerne av teoretikerne.

David_RicardoInntil Ricardos «Prinsipper for politisk økonomi og skattelegging» kom i 1817, hadde Adam Smiths «Nasjonens rikdom» ( 1776 ) dominert den økonomiske tenkingen. Han var den første virkelige modell byggeren, og lagde abstrakte og logiske modeller basert på deduktive metoder. Han kom med betydningsfulle bidrag innen et utall av økonomiske områder.

Hans viktigste bidragområder er:

 • Modellbygging og metodikk
 • Arbeidsverditeorien
 • Inntektsfordelingsteorien
 • Teorien om komparative fordeler (Internasjonal handel)
 • Minkende avkastning og avgifter

Ricardos antagelser og forutsetninger:

Ricardos økonomiske teorier bygger på følgende antagelser og forutsetninger:

1. Samfunnet består av tre klasser. Arbeidere, godseiere og kapetalister. Arbeiderne får sin inntekt gjennom lønnn, godseierne gjennom jordleie og kapetalistene gjennom profitten.

2. Arbeidskostnadsteori. Forandring i relative priser over tid forklares med forandringer i arbeidskostnaden målt i timer.

3. Nøytrale penger. En forandring i pengebeholdningen kan resultere i forandringer i det absolutte prisnivået og i det mulige prisnivået. Ricardo var interessert i mulige priser over tid, istedefor de som var forårsaket av forandringer i pengebeholdningen.

4. Faste produksjonskoeffisienter for arbeid og kapital. En gitt kombinasjon av arbeid og kapital «input» kan bli brukt til å produsere en gitt «output»

5. Full sysselsetting. Økonomien sikter på å virke automatisk på full sysselsetting av sine ressurser i det lange løp.

6. Fri konkurranse. Markedet består av mange uavhengige produsenter som tilbyr homogene produkter.

7. Det økonomiske menneske. Individene er rasjonelle og beregnende i deres økonomiske aktiviteter:

 • Kapitalistene strever etter høyest mulig profitt
 • Godseierne strever etter den høyest mulig jordleie
 • Arbeiderne strever etter høyest mulig lønn.

8. Malthus sin befolkningsteori og lønnsfonddoktrine.

Formålet med økonomien.

Økonomens hovedformål er å bestemme de lovene som regulerer fordelingen av inntekten mellom samfunnets klasser. Dvs. godseierne, arbeiderne og kapitaleierne.

For å kunne forklare forandringen i fordelingen til samfunnsklassene, fant han det nødvendig å utvikle en teori som forklarte fortjeneste, rente, jordleie og lønn.

Kapetalistenes rolle i økonomien

Kapitalistene har den viktigste rollen i økonomien. De bidrar til virksom fordeling av ressurser, siden de flytter kapitalen til områder med høyest avkastning. Forutsatt at en fullkommen konkurranse råder. Gjennom sparing og investeringer setter de igang den økonomiske veksten.

Klikk her hvis du ikke fant svaret på det du lurte på
Topp20
Siste 20
Nye serier
  Gå til neste/forrige artikkel i denne artikkelserien:  << Jean Bartiste Say (1767 -1832)Inntektsfordelingen i den klassiske perioden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi
 • Andre artikler i samme kategori er:

  Adam Smith ( f. 1723 )
  Smiths bidrag til den økonomiske tenkningen er omfattende, og mer enn noen annen av hans tids økonomer så han de sentrale kreftene som påvirker markedsøkonomien og hvordan de konkurrerende markeder fu...
  Thomas R. Malthus (1766-1834)
  Malthus og Ricardo sine teorier ble utviklet i England, i en tid preget av pessimisme. Hans viktigste økonomiske teorier kan oppsummeres slik.
  Jean Bartiste Say (1767 -1832)
  J.B. Say er mest kjent for sin teori om hva som bestemmer etterspørselen av varer i et marked. Denne teorien er kjent som «say`s lov».
  Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
  Hva bestemmer «lønnen» til de tre samfunnsklassene ? Jeg ser her på den klassiske periodens syn på dette spørsmålet
  Materialistisk historieoppfatning
  Marx mente at ethvert klasse samfunn kan deles inn to basis enheter; produksjonskreftene og produksjonsforholdene
  Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
  Alle varer har en bruksverdi og en bytteverdi. Marx utarbeidet en teori for å forklare en vares bytteverdi.
  Marx verditeori - en arbeidsverditeori
  Marx sin verditeori er et analytisk verktøy for å forstå de sammensatte funksjonene i markedsøkonomien.
  Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
  Profittens størrelse representerer størrelsen på kapitalistenes utnytting av arbeidernes arbeidskraft mener Marx.
  DEL
  Entrepenør og forretningsutvikler med mer enn 20 års erfaring og 14 selskaper bak seg. Utdannet Diplom økonom / markedsfører fra BI/NMH. Jobber som daglig leder i OnNet og er ansvarlig redaktør for IKTnytt.no og eStudie.no. I tillegg er han styremedlem i 4 andre selskaper. Les mer.